Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

clouded

  1. Quá khứphân từ quá khứ của cloud.

Chia động từSửa đổi