Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

breeches (bất qui tắc) số nhiều'

  1. Quần ống túm (túm lại ở dưới đầu gối).
  2. (Thực vật học) Quần.

Thành ngữSửa đổi

Tham khảoSửa đổi