Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

ascendancy

  1. Uy thế, uy lực.
    to exercise an ascendancy over someone — có uy lực đối với người nào

Tham khảoSửa đổi