Tiếng AnhSửa đổi

Phó từSửa đổi

Cấp trung bình
a bit

Cấp hơn
more a bit

Cấp nhất
most a bit

a bit (cấp hơn more a bit, cấp nhất most a bit)

  1. ở một mức độ nhỏ; phần nào

Đồng nghĩaSửa đổi

Từ dẫn xuấtSửa đổi