Writing star.svg

Từ trong ngày   17 tháng 12
biết động từ
  1. ý niệm về người, vật hoặc điều gì đó, để có thể nhận ra được hoặc có thể khẳng định được sự tồn tại của người, vật hoặc điều ấy.