Writing star.svg

Từ trong ngày   12 tháng 12
khoa học danh từ
  1. hệ thống kiến thức kinh nghiệm của loài người do cộng đồng các nhà khoa học tìm ra.