United Arab Emirates

Tiếng AnhSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ united (“thống nhất”) + Arab (“Ả Rập”) + emirates (“tiểu vương quốc”).

Cách phát âmSửa đổi

Địa danhSửa đổi

United Arab Emirates

  1. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Đồng nghĩaSửa đổi