Re: Request for bot statusSửa đổi

I've granted you bot status. Thanks for asking. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 23:16, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (UTC)