Bản mẫu:newentries


Thí dụSửa đổi

{{newentries|code=vi|name=Tiếng Việt|anchor=Tiếng Việt|length=15|chí mạng|Nầm|Thạch Thành|Ngọc Lặc|Châu Thành|Phước Sơn|Thanh Oai|Đống Đa|Mỏ Cày|Hồng Ngự|Hoàng Trù|Quỳnh Phụ|Phúc Hải|Thạch Thất|thạch thất}}

Tiếng Việt: chí mạng, Nầm, Thạch Thành, Ngọc Lặc, Châu Thành, Phước Sơn, Thanh Oai, Đống Đa, Mỏ Cày, Hồng Ngự, Hoàng Trù, Quỳnh Phụ, Phúc Hải, Thạch Thất, thạch thất

Cú phápSửa đổi

Không bắt buộc phải định rõ các tham số này:

code
Mã ISO 639-1 hay 639-2 (hãy sử dụng mã hai chữ nếu có), chẳng hạn vi
name
Tên ngôn ngữ, chẳng hạn tiếng Việt; không nhất thiết phải bỏ từ "tiếng" đằng trước
anchor
Tên ngôn ngữ đầy đủ, dùng cho các "neo" của đề mục, chẳng hạn Tiếng Việt
length
Số mục từ được liệt kê; nếu cung cấp thêm mục từ thì các từ đó không trở thành liên kết; sẽ được làm tròn thành bội số 5 nhiều hơn
(1–20)
Các mục từ; không cần đặt liên kết