Bản mẫu:Mục từ mới/Danh sách

ešäk qalpaq, awu̇z, ene, nhị slíhp, éht, slíhp, càu, pẻt, chéht, morals

Tham sốSửa đổi

thể loại 1–5
Tên thể loại chứa các mục từ sẽ được liệt kê.
trừ thể loại 1–5
Tên các thể loại để trừ khỏi danh sách.
số mục từ
Số mục từ tối đa.

Lưu ý: Vì hạn chế của phần mở rộng DynamicPageList, chỉ có thể sử dụng tổng cộng 5 tham số thể loại hoặc trừ thể loại.