Bản mẫu:-proverb-

Tục ngữ

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

{{-proverb-}}

Xem thêm