Tiếng Ả RậpSửa đổi

Phó từSửa đổi

  1. Thtth.

Đồng nghĩaSửa đổi