Chữ Hán

sửa

Tiếng Quan Thoại

sửa

Cách phát âm

sửa

Đại từ nhân xưng

sửa

阿拉 ngôi thứ nhất

  1. Tôi.
  2. Chúng tôi.

Dịch

sửa

tôi

chúng tôi

Từ liên hệ

sửa