Chữ Hán sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

Cách phát âm sửa

Đại từ nhân xưng sửa

阿拉 ngôi thứ nhất

  1. Tôi.
  2. Chúng tôi.

Dịch sửa

tôi

chúng tôi

Từ liên hệ sửa