Tiếng Trung Quốc sửa

Để biết cách phát âm và định nghĩa của – xem 阿勒頗.
(Mục từ 阿勒颇, là dạng giản thể của 阿勒頗.)