Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

軍具

  1. Dụng cụ quân sự.

Đồng nghĩaSửa đổi