Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

赠物

  1. Tặng vật.