詩用前人警句

Tiếng AragonSửa đổi

Tục ngữSửa đổi

詩用前人警句

  1. Thi dụng tiền nhân cảnh .
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)