Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

草簽

  1. Tên ghi tắt.

Đồng nghĩaSửa đổi