Tiếng AmuzgoSửa đổi

Danh từSửa đổi

梅節

  1. Mùa, các nơi ở phía đông nam bến bể, đầu mùa hè đã đổi gió hay mưa mà vừa gặp lúc mơ chín nên gọi mùa ấy là mai tiết.