Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

林心如

  1. Nữ minh tinh điện ảnh Trung Hoa Dân Quốc, sinh ngày 27 tháng 1 năm 1976 tại Đài Bắc.