Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

廣告

  1. Quảng cáo.