Bản mẫu:-hans-

Danh từSửa đổi

布文

  1. Văn bản bố cáo cho quần chúng.

Đồng nghĩaSửa đổi