Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+4FF8, 俸
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FF8

[U+4FF7]
CJK Unified Ideographs
[U+4FF9]

Tiếng Quan Thoại sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

  1. Tiền lương.

Dịch sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

vụng, bóng, bỗng, bụng, bống, bổng, phỗng

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vṵʔŋ˨˩ ɓawŋ˧˥ ɓəʔəwŋ˧˥ ɓṵʔŋ˨˩ ɓəwŋ˧˥ ɓə̰wŋ˧˩˧ fəʔəwŋ˧˥jṵŋ˨˨ ɓa̰wŋ˩˧ ɓəwŋ˧˩˨ ɓṵŋ˨˨ ɓə̰wŋ˩˧ ɓəwŋ˧˩˨ fəwŋ˧˩˨juŋ˨˩˨ ɓawŋ˧˥ ɓəwŋ˨˩˦ ɓuŋ˨˩˨ ɓəwŋ˧˥ ɓəwŋ˨˩˦ fəwŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vuŋ˨˨ ɓawŋ˩˩ ɓə̰wŋ˩˧ ɓuŋ˨˨ ɓəwŋ˩˩ ɓəwŋ˧˩ fə̰wŋ˩˧vṵŋ˨˨ ɓawŋ˩˩ ɓəwŋ˧˩ ɓṵŋ˨˨ ɓəwŋ˩˩ ɓəwŋ˧˩ fəwŋ˧˩vṵŋ˨˨ ɓa̰wŋ˩˧ ɓə̰wŋ˨˨ ɓṵŋ˨˨ ɓə̰wŋ˩˧ ɓə̰ʔwŋ˧˩ fə̰wŋ˨˨