Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

人字板

  1. Nhân tự bản, tức tường hình chữ nhânhai mặt ngôi nhà.
  2. Đầu hồi.