Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

上監

  1. Thượng giám.