Tiếng Thái sửa

Đại từ sửa

  1. họ
    พวกเขาคือใคร — Họ là ai?