Tiếng TháiSửa đổi

Động từSửa đổi

'

  1. xem, coi.
    ผมจะไปดูหนัง — Tôi sẽ đi coi phim.

Đồng nghĩaSửa đổi

เห็น มอง