Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Động từ sửa

установить Hoàn thành

  1. Xem устанавливать

Tham khảo sửa