Tiếng AragonSửa đổi

Tục ngữSửa đổi

по тише

  1. Hãy làm cho yên tĩnh hơn !
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)