Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Tính từ sửa

несклоняемый (грам.)

  1. Không biến cách.
    несклоняемые существительные — [những] danh từ không biến cách

Tham khảo sửa