метафизический

Tiếng NgaSửa đổi

Tính từSửa đổi

метафизический

  1. (Thuộc về) Siêu hình học, siêu hình.
    метафизический метод — phương pháp siêu hình

Tham khảoSửa đổi