аббревиация

Tiếng NgaSửa đổi

Danh từSửa đổi


аббревиация

  1. sự rút ngắn (quá trình phát triển cá thể)
  2. cách viết tắt
  3. từ viết tắt, nói tắt