Отфутболивай

Tiếng AragonSửa đổi

Động từSửa đổi

Отфутболивай

  1. Nói chuyện, giãi bày.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)