Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗa̤ŋ˨˩ saw˧˧ɗaŋ˧˧ ʂaw˧˥ɗaŋ˨˩ ʂaw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗaŋ˧˧ ʂaw˧˥ɗaŋ˧˧ ʂaw˧˥˧

Tính từ

sửa

đằng sau

  1. Xem phía sau
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)