Khác biệt giữa các bản “Anno Domini”

Tạo trang mới với nội dung “{{-lat-}} '''Anno Domini (A.D. hay AD)''' Sau Công nguyên (xem thêm [http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_nguy%C3%AAn Wikipedia: Công nguyên]).”
(Tạo trang mới với nội dung “{{-lat-}} '''Anno Domini (A.D. hay AD)''' Sau Công nguyên (xem thêm [http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_nguy%C3%AAn Wikipedia: Công nguyên]).”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh