Khác biệt giữa các bản “á bí tích”

Tạo trang mới với nội dung “:Vật hay việc làm được Hội Thánh dung theo kiểu các bí tích , để có được một số hiệu quả chủ yếu là những hiệu …”
(Tạo trang mới với nội dung “:Vật hay việc làm được Hội Thánh dung theo kiểu các bí tích , để có được một số hiệu quả chủ yếu là những hiệu …”)
(Không có sự khác biệt)
15

lần sửa đổi