Khác biệt giữa các bản “Á Bí Tích”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
:Vật hay việc làm được Hội Thánh dung theo kiểu các bí tích , để có được một số hiệu quả chủ yếu là những hiệu quả thiêng liêng, nhờ công trạng của các tín hữu. Chúng khác các bí tích ở chỗ không do Đức Kitô thiết lập, haaif đem lại hiệu quả do việc cử hành nghi thức. Hiệu năng của các á bí tích không tùy thuộc vào chính nghi thức như trong các bí tích nhưng tùy thuộc vào ảnh hưởng của việc cầu xin, ảnh hưởng của người sử dụng á bí tích và ảnh hưởng của Hội Thánh đã phê chuẩn việc làm ấy.
:Các á bí tích có rất nhiều; có thể phân biệt theo thời gian và không gian, lời nói và hành động, đồ vật và cử chỉ. Theo sự quyết định của Hội Thánh, các á bí tích không những dựa vào những điều kiện của cá nhân, mà còn dựa vào công trạng và lời cầu nguyện của toàn Nhiệm Thể Chúa Kitô.
15

lần sửa đổi