Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Magicknight94 (Thảo luận | đóng góp)

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình quyền thành viên

  • 01:01, ngày 21 tháng 6 năm 2010 Mxn Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Magicknight94 từ (không có) đến bảo quản viên (Đã ứng cử khoảng 1 tháng và dành dược 3 phiếu thuận (0 có phiếu chống))