xẵng – Theo ngôn ngữ khác

xẵng có sẵn trong 1 ngôn ngữ.

Trở lại xẵng.

Ngôn ngữ