vững vàng – Theo ngôn ngữ khác

vững vàng có sẵn trong 1 ngôn ngữ.

Trở lại vững vàng.

Ngôn ngữ