tinh khí – Theo ngôn ngữ khác

tinh khí có sẵn trong 1 ngôn ngữ.

Trở lại tinh khí.

Ngôn ngữ