từ lóng – Theo ngôn ngữ khác

từ lóng có sẵn trong 1 ngôn ngữ.

Trở lại từ lóng.

Ngôn ngữ