tạc – Theo ngôn ngữ khác

tạc có sẵn trong 3 ngôn ngữ.

Trở lại tạc.

Ngôn ngữ