sinh ra – Theo ngôn ngữ khác

sinh ra có sẵn trong 6 ngôn ngữ.

Trở lại sinh ra.

Ngôn ngữ