satirize – Theo ngôn ngữ khác

satirize có sẵn trong 17 ngôn ngữ.

Trở lại satirize.

Ngôn ngữ