quắn – Theo ngôn ngữ khác

quắn có sẵn trong 1 ngôn ngữ.

Trở lại quắn.

Ngôn ngữ