nhớ – Theo ngôn ngữ khác

nhớ có sẵn trong 9 ngôn ngữ.

Trở lại nhớ.

Ngôn ngữ