nhà nước – Theo ngôn ngữ khác

nhà nước có sẵn trong 10 ngôn ngữ.

Trở lại nhà nước.

Ngôn ngữ