nghêu – Theo ngôn ngữ khác

nghêu có sẵn trong 3 ngôn ngữ.

Trở lại nghêu.

Ngôn ngữ