nỗi – Theo ngôn ngữ khác

nỗi có sẵn trong 2 ngôn ngữ.

Trở lại nỗi.

Ngôn ngữ